เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box ฝ่ายบริหาร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมาน ศรีพลลา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมาน ศรีพลลา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปฏิพัทธ์ พรมไตรย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปฏิพัทธ์ พรมไตรย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิชิต พิมมะโส)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิชิต พิมมะโส)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายจำเริญ ศรีบุดดา)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายจำเริญ ศรีบุดดา)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
account_box ฝ่ายสภา
(นายสมศักดิ์ คำมี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมศักดิ์ คำมี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุดตา สีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุดตา สีจันทร์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสวรรค์ คำม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสวรรค์ คำม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิรัตน์ พรรณา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายวิรัตน์ พรรณา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประยูร สนุเสริม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประยูร สนุเสริม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปรีชา น้อยน้ำคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายปรีชา น้อยน้ำคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมพงษ์ สมสกีสิทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมพงษ์ สมสกีสิทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุทิน นาอุดม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสุทิน นาอุดม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายทศพร ขุนชาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายทศพร ขุนชาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
นายสมาน ดวงสาพล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
นายสมาน ดวงสาพล
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายอนันต์ เนียมปัชชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายอนันต์ เนียมปัชชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นางพัชรีย์ พลชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นางพัชรีย์ พลชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ

โทร : 042-131012 ต่อ 1
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 042-131012 ต่อ 5824
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 042-131012 ต่อ 5822
account_box สำนักปลัด
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.ประทุมพร จันทา)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.ประทุมพร จันทา)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จันทรังษี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จันทรังษี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
account_box กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
account_box กองช่าง
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายสายันต์ ครุฑแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายสายันต์ ครุฑแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส

โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายอัครเดช ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายอัครเดช ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 042-131012 ต่อ 5824
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นางบัวพา บัวระภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นางบัวพา บัวระภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน

โทร : 042-131012 ต่อ 5825
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โทร : 042-131012 ต่อ 5825
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161