info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 103
เดือนนี้ 3,256
เดือนที่แล้ว 4,401
ทั้งหมด 23,749

account_box ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.ดิศรินทร์ บูรมาตย์)
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.ดิศรินทร์ บูรมาตย์)
นักจัดการงานทั่วไป
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จำปามูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จำปามูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
account_box กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางประทุมพร จันทา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางประทุมพร จันทา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสายันต์ ครุฑแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสายันต์ ครุฑแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายอัครเดช ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอัครเดช ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางบัวพา บัวระภา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางบัวพา บัวระภา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
(ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางศรันยา นะราช)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
(นายธีระพงษ์ เวชบรรพต)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู
(นางปวรรณรัตน์ จุตตะโน)
ครู
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู
(นางสรินยา ภูปัญญา)
ครู
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
พยากรณ์อากาศ