messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมาน ศรีพลลา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 2
(นายปฏิพัทธ์ พรมไตรย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 3
(นายวิชิต พิมมะโส)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายจำเริญ ศรีบุดดา)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
account_box ฝ่ายสภา
(นายประยูร สนุเสริม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสุทิน นาอุดม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสวรรค์ คำม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายวิรัตน์ พรรณา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสุดตา สีจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายปรีชา น้อยน้ำคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสมพงษ์ สมสกีสิทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสมศักดิ์ คำมี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายทศพร ขุนชาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
นายสมาน ดวงสาพล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายอนันต์ เนียมปัชชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นางพัชรีย์ พลชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 กด 5
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 กด 5
นางสาวสุพี แก้วมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 กด 5
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 กด 8
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 กด 9
นางศรัณยา นะราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 042-131012 กด 6
account_box สำนักปลัด
นางสาวสุพี แก้วมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 กด 5
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 042-131012 กด 5
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
(น.ส.ประทุมพร จันทา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 042-131012 กด 5
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จันทรังษี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
account_box กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นายอำพล แก้วเจริญ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 7
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 042-131012 กด 7
นางสาวนงค์ลักษณ์ ผ่านพงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-131012 กด 7
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-131012 กด 7
account_box กองช่าง
นายประภัทรพงษ์ อดทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
( -ว่าง- )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นายสายันต์ ครุธแถลง
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
นางสาวปุณยวัลคุ์ มานะศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นายถนัด งามสนิท)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 กด 9
(ว่าง)
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
โทร : 042-131012 กด 9
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-131012 กด 9
account_box กองการศึกษา
นางศรัณยา นะราช
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 042-131012 กด 6
ว่าง
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 042-131012 กด 6
นางสาวเนาวรัตร ริยะวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 042131012
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 กด 6
นางสาวพิชชากร ลือคำหาร
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 กด 6
(นางสาวเพ็ญภักดิ์ ภูวงษา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 กด 6
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 กด 6

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ