messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับท poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294
ประกาศ กจ. ก.ท. ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)พ.ศ.256 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview795
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
ประกาศ ก.ทจ. เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ