messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 112
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 104
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 100
ประกาศ กทจ.อุดรธานี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 104
ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 124
ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 129
ประกาศ กจ. ก.ท. ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 117
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 311
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับท poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 134
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ