messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลสร้างก่อ เดิมคือสุขาภิบาลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุดจับ ประมาณ 14 กิโลเมตร จัดเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญของชุมชนนี้ และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การคมนาคมในชุมชนนี้ติดต่อกันได้ไม่สะดวกทั่วถึงและติดอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้.- ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างเป็นแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็นไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์และถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนบวรนิเวศน์ ถึง หลักเขตที่ 2 ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตร ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนน รพช.12030 บ้าน ศรีชมชื่น-โคกสว่าง ผ่านไปถนนบ้านโนนฐานะถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ ศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตรตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่นบรรจบกับถนนผดุงพาณิชย์ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตร ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่างและถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,500 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนไปทำการนิคมห้วยหลวง และถนนไปบ้านผัง 4 ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็น ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,200 เมตร ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ห่างจากถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ผ่านถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับหลักเขต 2.2 เขตการปกครองและการบริหาร เทศบาลตำบลสร้างก่อ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8.57 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนสร้างก่อ ,หมู่ที่ 9 ชุมชนบ่อเงิน , หมู่ที่ 10 ชุมชนบ่อทอง และ หมู่ที่ 13 ชุมชนบ่อคำ รวม 954 ครัวเรือน มีประชากรเมื่อสิ้นเดือน เมษายน 2556 จำนวน 3,865 คน

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ