messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุขสันต์ กุลดวงจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 กด 5
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 กด 5
นางสาวสุพี แก้วมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 กด 5
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 กด 8
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 กด 9
นางศรัณยา นะราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 042-131012 กด 6

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ