เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นางวาสนา ชมภูนิมิตร)
รองปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายจารึก เทพศรีเมือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 042-131012 ต่อ 5821
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-131012 ต่อ 5824
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 042-131012 ต่อ 5824
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(นายถนัด งามสนิท)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร : 042-131012 ต่อ 5825
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 042-131012 ต่อ 5822
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 042-131012 ต่อ 5822
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 99