ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

ชื่อไฟล์ : LsYzi4dWed20041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้