ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองช่าง (พนักงานสำรวจและบันทึกข้อมูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง