ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดทำฏีกาเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักปลัด และปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร.9685 อด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง