ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 7650 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง