ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูลอาคารสำนักงานเทศบาตำบลสร้างก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง