ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่การจัดนิทรรศการ ตามโครงการเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอกุดจับ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง