ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง