ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง