ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.6/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง