ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง