ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.39-006 สายสร้างก่อ-ผัง 4 เก่า หมู่ที่ 9 บ้านบ่อเงิน ตำบลสร้างก่อ กว้าง 5-7.30 เมตร ยาว 1,478 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทางเชื่อมรวมไม่น้อยกว่า 9,967 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)