เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
check_box กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (และที่เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ุพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ