messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นายอำพล แก้วเจริญ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042-131012 กด 7
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 7
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 042-131012 กด 7
นางสาวนงค์ลักษณ์ ผ่านพงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-131012 กด 7
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-131012 กด 7

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ