เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012account_box กองคลัง
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นายการชัย จันทะเนาว์)
ผอ.กองคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางสิริลักษณ์ ธัญญเชียงพิณ)
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(นางจตุพร ปิ่นนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.กุลยา วิชาชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
(น.ส.เนาวรัตร ริยะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-131012 ต่อ 5823
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 042-131012 ต่อ 5823
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144