info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 81
เดือนนี้ 3,234
เดือนที่แล้ว 4,379
ทั้งหมด 23,727

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

2.จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

3.จัดให้มีน้ำสะอาดหรือระบบประปา

4.จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

5.จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

6.จัดให้มีการป้องกันแบะระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข

7.จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์

8.จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

9.จัดให้มีการศึกษา

10.จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา

11.จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

12.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

13.จัดให้มีการบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

14.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการลงทุน

15.จัดให้มีสุสานและฌาปนกิสถาน

16.พัฒนาการบริหา การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ตุลาคม 2561

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
(นางกรณิศ พระพินิจ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
พยากรณ์อากาศ